Nasze usługi

PRAWO MEDYCZNE
 • regulaminy, statuty, procedury wewnętrzne dla podmiotów leczniczych – procedury compliance,
 • reprezentowanie i ochrona praw podmiotów leczniczych, jak również aptek w zakresie kontroli NFZ, reprezentowanie stron w zakresie negocjacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z „błędami medycznymi” na etapie przedsądowym jak i procesowym,
 • analizy, opinie, opracowania techniczne w zakresie spełnienia wymogów budowlanych i sanitarnych w funkcjonowaniu podmiotów medycznych,
 • ochrona dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek i innych osób świadczących usługi opieki medycznej,

PRAWO CYWILNE I MEDIACJE
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami w tym w postępowaniu egzekucyjnym,
 • wezwania do zapłaty, pozwy, nakazy zapłaty, sprzeciwy od nakazów zapłaty,
 • apelacje i kasacje,
 • sporządzanie opinii, umów, regulaminów , statutów w pełnym zakresie (sprzedaż, dostawa, zlecenie, dzieło, roboty budowlane, przewóz, spedycja itd.) oraz umowy nienazwane (factoring, forfaiting itp.),
 • odzyskiwanie nieruchomości utraconych w wyniku tzw. dekretu Bieruta, roszczenia uzupełniające z tytułu korzystania z nieruchomości,
 • analiza i weryfikacja ochrony praw wierzycieli względem dłużników niewypłacalnych – skargi pauliańskie,
 • organizacja i przeprowadzanie mediacji przedsądowych oraz już na etapie postępowania.

PRAWO UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • realizacja roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym za działania/zaniechania podmiotów leczniczych,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe – dochodzenia należności przed zakładami ubezpieczeń, ochrona prawna beneficjentów oraz zlecających udzielenie gwarancji przez nieuzasadniona wypłata.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • separacje, rozwody, alimenty, ustalanie kontaktu z dzieckiem, poszukiwanie majątku, wycena majątku,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, ustanowienie opieki i kurateli,
 • realizacja uprawnień ze świadczeń opieki społecznej,

PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • zażalenia i odwołania od postanowień i decyzji, skargi administracyjne i skargi kasacyjne przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju, w pełnym zakresie w tym w szczególności sprawy budowlane, ubezpieczenia społeczne, „świadczenia socjalne”.

Budowlane i inwestycyjne
 • sporządzanie opinii i wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
 • reprezentowanie stron w całym procesie inwestycyjnym (budowy, rozbudowy, nadbudowy) oraz na etapie użytkowania obiektów,
 • pomoc prawna inwestorom, kierownikom budowy, architektom, geodetom, inżynierom, zarządcom nieruchomości, rzeczoznawcom, pośrednikom oraz wspólnotom mieszkaniowym w zakresie prawa nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia roszczeń,
 • przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe i innych zleceń dotyczących wykonywania prac w nieruchomościach,
 • pełna obsługa prawna nieruchomości w tym nieruchomości specjalnych – stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, materiały niebezpieczne (ADR), centra przeładunkowe itd.

Ochrona środowiska i prawo wodne
 • sporządzanie opinii i analiz w zakresie prawa ochrony środowiska, stanu prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji oddziałujących na środowisko, reprezentowanie stron przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie „roszczeń środowiskowych”
 • ochrona interesów w „ocenie oddziaływania”,
 • prowadzenie „statystyki środowiskowej” w tym zasadności i wysokości naliczanych opłat środowiskowych, sporządzanie i przesyłanie raportów do organów ewidencyjnych, spory prawne.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • zastępstwo przed organami,
 • dokonywanie analizy prowadzonych postępowań, doradztwo prawne na każdym etapie postępowania, realizacja środków zaskarżenia.

PRAWO GOSPODARCZE I PODATKOWE
 • tworzenie i rejestracja spółek,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji prawnej spółek kapitałowych,
 • optymalizacja kosztów działalności i obciążeń podatkowych,
 • fuzje i przejęcia,
 • prawo papierów wartościowych oraz swapy, derywaty itp.,
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych i reprezentowanie przez organami administracji skarbowej.

PRAWO STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ
 • prowadzenie pełnej obsługi prawnej organizacji pożytku publicznego,
 • spory i roszczenia z tytułu rozliczeń dotacji z PFRON i jednostkami samorządowymi.

PRAWO KARNE
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z popełnieniem przestępstwa od jego sprawcy.

SZKOLENIA
 • Na terenie całego kraju z prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa medycznego oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
 
 
Zapraszamy ponownie. Dziękujemy za zainteresowanie!
Copyright ©2016 Kancelaria Radcy Prawnego OPINIO DOCTORUM, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 10009